ویروس کرونا تبدیل شد به دغدغه مشترک تمام انسان ها چه در حوزه زندگی شخصی چه در حوزه زندگی کاری.در این میان شغل ها دچار چالش شدند، بعضی از شغل ها در دوران پسا کرونا می توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما گویا بعضی از شغل ها دچار چالش […]

دسترسی سریع