مدیران چگونه می توانند باعث افزایش کارایی کارمندان خود شوند.برخی از مدیران تصور می کنند که اگر ساعات کاری را افزایش دهند پیشرفت صد در صد دارند اما پیشرفت در کار در گرو افزایش کارایی کارمندان است با رعایت نکات ذیل می توانید به این هدف برسید. از تفویض اختیار […]

دسترسی سریع